Schoolkeuze voortgezet onderwijs

De schoolkeuze voor de kinderen in groep 8 is ieder jaar weer een spannende aangelegenheid. Gezien het feit dat dit voor de meeste ouders en kinderen een moeilijke keuze is, proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over de mogelijkheden die er zijn. 

In navolging hiervan proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de open dagen die gehouden worden op de verschillende scholen. In februari volgt het adviesgesprek met de leerkracht. Ieder jaar krijgen wij een uitnodiging voor het volgen van een proefles op een middelbare school. Dit is een goede manier voor de kinderen om op een rustige wijze kennis te maken met de middelbare school. 

Website schoolkeuze Rotterdam

Aan het einde van het schooljaar verlaten de leerlingen van groep 8 de basisschool en maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Om u en uw kind te helpen om een goede keuze te maken is de website KoersVO gemaakt. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Rotterdam staan erop met een eigen pagina, vol met informatie. U kunt zoeken op diverse criteria om direct scholen te vinden die bij het niveau van uw kind en bij een gewenst profiel passen.

Ook vindt u op KoersVO veel algemene informatie over het voortgezet onderwijs (in Rotterdam). In bijgaande link treft u de Schoolkeuzegids aan met de data van alle open dagen van de voortgezet onderwijs scholen in Rotterdam.

Kijk op KoersVO of voortgezet onderwijs scholen van ons bestuur.

Schooladvisering

Het schooladvies is een belangrijk onderdeel van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Als school hechten we er veel waarde aan om dit proces zo transparant en zorgvuldig mogelijk te doorlopen. In lijn met nieuwe wettelijke verplichtingen willen we u op de hoogte brengen van hoe het schooladvies tot stand komt.

Bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies maken we gebruik van de handreiking van stichting BOOR: “De negen uitgangspunten voor een passend schooladvies" en de handreiking van de rijksoverheid: Schooladvisering. Wij kijken dan zorgvuldig naar de volgende onderdelen:

Harde data:

  • Het leerlingvolgsysteem (IEP) - Hierbij nemen we de ontwikkelscores als uitgangspunt. We kijken naar de ontwikkelingslijn vanaf groep 6. De resultaten van begrijpend lezen en rekenen/wiskunde zijn de beste voorspellers voor succes in het voortgezet onderwijs.
  • Methode toetsen - We stellen ons hierbij de vragen: Is de leerling in staat het geleerde werk zelfstandig te reproduceren? Kan de leerling binnen de gestelde tijd de toets afronden? Heeft de leerling begeleiding nodig bij het maken van de toetsen?

Zachte data:

  • Inzet, werkhouding en doorzettingsvermogen - Zet de leerling door als het moeilijk wordt? Kan de leerling zich concentreren op het werk? Of heeft hij/zij hier hulp bij nodig? Is de leerling betrokken bij de instructie? Wat is de kwaliteit van het werk. Is de leerling snel tevreden of daagt hij/zij zichzelf uit? (Eigenaarschap)
  • Executieve functies - Waarbij vaardigheden als plannen, reflecteren en zelfstandig werken centraal staan.
  • Motivatie - Neemt de leerling zelf initiatief bij het verwerken van de stof? Wil de leerling dingen zelf doen/leren of heeft het hierbij ondersteuning of sturing nodig?
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling - Hoe zit de leerling in zijn vel? Zijn er bijzonderheden? Hoe veerkrachtig is de leerling? Hoe is het contact met klasgenoten?

De schooladviezen komen altijd tot stand in goed overleg met de huidige groepsleerkracht, de voormalige leerkrachten uit groep 6 en 7, de intern begeleider en de directie. Tijdens het proces worden ouders zoveel mogelijk op de hoogte gehouden.

Wijziging in schooljaar 2023-2024

Belangrijk om te vermelden is dat in het schooljaar ’23-’24 de eindtoets is vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets moet ervoor zorgen dat alle leerlingen even veel kans hebben op een plek op de school van hun voorkeur.

  • Leerlingen ontvangen in januari het voorlopig schooladvies
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets
  • Leerlingen ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies
  • Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich bij de school van hun voorkeur aan.

Onze resultaten

Om te evalueren of ons onderwijs passend is geweest, dienen de resultaten van voorgaande jaren als graadmeter. We kijken dan naast het gemiddelde eindresultaat ook naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. Dit zijn het fundamentele niveau F (het basisniveau) en het streefniveau S (het gewenste niveau). Bij de referentieniveaus vergelijken we onze laatste resultaten, de signaleringswaarden vanuit de inspectie en de percentages passend bij onze schoolweging. Daarnaast blijven we de voortgang en ontwikkeling van oud-leerlingen volgen om te verzekeren dat ons aanvankelijke schooladvies ook na enkele jaren passend is gebleken. Dit helpt bij het continu verbeteren van het adviseringsproces.

In schooljaar 2022-2023 was het resultaat op de IEP eindtoets 86,2. Dit resultaat ligt boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. In onderstaande tabel ziet u onze laatste uitstroomgegevens van groep 8

Voor meer informatie over het schooladvies verwijzen wij u graag naar de website van Scholen op de kaart en de website van KoersVO.