Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is één van de organen waarin ouders hun stem kunnen laten horen. In dit orgaan kunnen ouders meedenken en beslissen over verschillende zaken die op en rond de school aan de orde komen. De raad bestaat uit twee onderdelen: Vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Ouders die zich verkiesbaar willen stellen, moeten een kind op school hebben.

In de MR worden in principe alle zaken besproken die de school en het onderwijs aangaan. Denkt u maar eens aan het vaststellen van het vakantierooster, de leermethodes, de ouderbijdrage, de schoolfinanciën, benoeming van het personeel en de formatie, et cetera. Verder kunnen tijdens de vergadering allerlei onderwerpen aan de orde komen, die voor de kinderen, ouders of leerkrachten van belang zijn. Bijvoorbeeld: pest-gedrag, aankleding van het schoolplein, buitenschoolse activiteiten, et cetera. Wilt u een onderwerp binnen de MR aan de orde stellen, schroom niet en laat het weten. De MR is bereikbaar via: mr@dewaterlelie.nl