Afwezigheid en verlof

Afwezigheid

Als een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, horen we dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk om 8.30 uur via Social Schools.

Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maak dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt, dan horen we graag zo spoedig mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn via Social Schools.

Verlof

Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor. De enige uitzondering is gemaakt voor de ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bijvoorbeeld horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn.

Uitzonderingen

Er is een aantal, door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te denken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u het verlofaanvraagformulier in te vullen. Deze is op te vragen bij de administratie van de school.

Ongeoorloofd verzuim

We raden aan om het verlof minimaal zes weken voor de gewenste ingangsdatum aan te vragen. Ongeoorloofd verzuim moeten we aan het bureau Leerplicht van de gemeente Rotterdam melden. Kijk voor meer informatie over bijzonder verlof op de website van Leerplicht Rotterdam.

Tien dagen of minder

Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder kunnen via het verlofaanvraagformulier worden aangevraagd. Deze is op te vragen bij de administratie van de school. De directie beslist over de aanvraag.

Meer dan tien dagen

Wilt u meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, dan kunt u daarvoor het digitale formulier invullen. Na het invullen stuurt u het formulier naar Leerplicht, gemeente Rotterdam. De leerplichtambtenaar informeert naar de mening van de directeur. Daarna beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag. 

Digitale formulier verzenden

Scan het ingevulde formulier in en stuur het naar het e-mailadres leerplicht@rotterdam.nl. U kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar:

Leerplicht

Vrijstelling leerplicht

Antwoordnummer 3227

3000 WB Rotterdam