Extra ondersteuning

Denkt u dat uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met ons welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Schoolondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van de wet passend onderwijs hebben alle schoolbesturen een zorgplicht.

Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het bestuur van PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. 

Dit schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien en ligt ter inzage bij de directie van de school. Op deze website vindt u meer informatie over de extra ondersteuning die wij bieden.

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en het duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.

Passende onderwijsplek

De school heeft vervolgens zes weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Tijdig aanmelden (bij voorkeur tien weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s). Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijs-plek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Ontwikkelingsperspectief

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben, is er voorlopig weinig veranderd. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school of in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt.

Kunnen we geen extra ondersteuning bieden en zijn wij de eerste school van aanmelding, zoeken we in overleg met u een andere school voor uw kind. U kunt ook hulp vragen bij het vinden van passend onderwijs. Het uitgangspunt is altijd: Voor ieder kind een passende onderwijsplek, met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden.