Klachten en vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit u iets dwars, heeft u een probleem of klacht? U kunt ergens terecht!

Klachten

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de leraar of docent. De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt;
 • overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt;
 • overleg met de contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt;
 • inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt;
 • indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Als ouder kunt u ook altijd rechtstreeks naar de contactpersoon met een zorg of probleem. De contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg u het beste kunt volgen. U kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Schoolcontactpersoon en vertrouwenspersoon

Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de schoolcontactpersoon en/of de interne- of externe vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn allen belangrijk, maar hebben een verschillende taak.

 • De schoolcontactpersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.
 • De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever.
 • De interne vertrouwenspersoon is iemand op school speciaal voor de leerlingen. Hij of zij is voor de leerlingen dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.

De contactpersoon of interne vertrouwenspersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.

Wat doet de schoolcontactpersoon?

Een contactpersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. De contactpersoon heeft verschillende taken:

 • Hoort het probleem aan en geeft advies.
 • Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.
 • Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt initiatieven voor preventie.
 • Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
 • Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.

De contactpersoon van onze school is Emely Schlink. Ouders en collega’s kunnen met haar contact opnemen via emely.schlink@stichtingboor.nl of 010-4211020. Als het nodig is kan de interne contactpersoon u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Ondersteunt en begeleidt.
 • Voert gesprekken met betrokkenen.
 • Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
 • Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie.
 • Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

De externe vertrouwenspersonen van Stichting BOOR zijn de heer Arnoud Kok, mevrouw Jakkie Ames en mevrouw Seema Ouweneel. U kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande contactgegevens:

Arnoud Kok - arnoud@purpl3.nl - 06-14399025

Jakkie Ames - Jakkie_ames@hotmail.com - 06-13570625

Seema Ouweneel - seenema@xs4all.nl -06-46136150

Wat doet de interne vertrouwenspersoon?

De interne vertrouwenspersoon is een medewerker van school. Leerlingen van school kunnen bij haar terecht. De interne vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Hoort de leerling aan en geeft advies.
 • Verwijst eventueel naar de ouders of de kindertelefoon.
 • Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.
 • Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt initiatieven voor preventie in samenwerking met de voorzitter van de expertgroep schoolklimaat.
 • Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
 • Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.

Klokkenluidersregeling

Tot slot hanteren we op school een klokkenluidersregeling. Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten, daar is de klachtenregeling voor. De klokkenluidersregeling is ervoor bedoeld om een vermoeden van een ernstige misstand te kunnen melden. Het gaat dan om een vermoeden op redelijke gronden, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit of schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) een onbehoorlijke manier van handelen, die het goed functioneren van de school of het schoolbestuur en daarmee het onderwijs in het geding brengt.

Als er geen sprake is van acuut gevaar, meldt u een vermoeden van een misstand bij:

 • het college van bestuur;
 • de voorzitter van het algemeen bestuur (als het college van bestuur bij de melding is betrokken);
 • de externe vertrouwenspersoon.

Meer informatie over de klokkenluidersregeling.