Ouderbetrokkenheid

Een belangrijk aspect van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de  ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo goed mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en is gedurende de hele schoolloopbaan van groot belang.

Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding zorgt voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Hierbij wordt rekening gehouden met elkaars expertise op het gebied van opvoeding en onderwijs. Samen is meer!